Panel používateľa

Sociálne siete

Informácia k spracúvaniu osobných údajov


SOCIÁLNE SIETE


Informácie k získaniu osobných údajov podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR"). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.
Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ:
Obchodné meno: DECORE s. r. o.
Sídlo: Lieskovská 2542/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Prevádzkareň: Odborárska 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21327/R
IČO: 44 617 062

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na:

Telefónny kontakt: +421 905 962 718
Emailová adresa: decore@decore.sk
Doručovacia adresa: Odborárska 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

(ďalej v texte zásad len ako „Prevádzkovateľ" )

PREVÁDZKUJEME NASLEDUJÚCU STRÁNKU SOCIÁLNEJ SIETI - FIREMNÝ PROFIL TZV. FANPAGE NA FACEBOOKU:

• Facebook: Decore.sk
Decore s.r.o.
Ambiente-Decore sro
Dekoračné Krabice, BOXY
Kuchárske a čašnícke oblečenie
Oblečenie pre zdravotníkov

• Instagram: decore.sk

(ďalej len „stránka")

Pre niektoré spracovateľské operácie vystupujeme spolu s Prevádzkovateľmi platforiem ako Spoloční Prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 GDPR.

1. Spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľov platforiem:
Na spracovania osobných údajov Prevádzkovateľmi platforiem sociálnych sietí máme iba obmedzený vplyv. Tam, kde to dokážeme ovplyvniť a môžeme ovplyvniť spracovanie osobných údajov, pôsobíme v rámci nám dostupných možností na to, aby Prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí s osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov. V mnohých prípadoch však nedokážeme ovplyvniť spracovanie osobných údajov Prevádzkovateľom platformy sociálnych sietí a tiež presne nevieme, aké dáta Prevádzkovateľ platformy sociálnych médií spracúva.

Prevádzkovateľ platformy prevádzkuje celú IT infraštruktúru služby, dodržiava vlastné nastavenia ochrany osobných údajov a udržiava so svojimi užívateľmi samostatný zmluvný vzťah (ak ste registrovaným používateľom služby sociálnej siete). Okrem toho je Prevádzkovateľ sám zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa údajov vášho používateľského profilu, ku ktorému ako spoločnosť nemáme prístup.

Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov Prevádzkovateľom platformy sociálnych sietí a ďalšie možnosti uplatnenia svojich práv (odvolanie súhlasu, právo namietať) nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov jednotlivých Prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí:

• Facebook

• Instagram

Pri používaní platformy sociálnej sietí sú vaše osobné údaje spravidla spracúvané aj príslušným Prevádzkovateľom platformy na serveroch v tretích krajinách, najmä v USA a Spojenom kráľovstve.

2. Spracúvanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa:
a) Účelom spracúvania osobných údajov na našej strane na našich stránkach sociálnych sietí je: informovať zákazníkov o ponukách, produktoch, službách, akciách, odborných témach, novinkách spoločnosti a komunikovať s návštevníkmi stránok na tieto témy, ako aj odpovedať na relevantné otázky, pochvalu alebo kritiku.

Vyhradzujeme si právo vymazať obsah, ak to bude potrebné. To je napríklad prípad príspevkov, ktoré porušujú právne predpisy, nenávistných komentárov, komentárov obsahujúcich nevhodné návrhy (vyslovene sexuálneho obsahu) alebo príloh (napr. obrázkov alebo videí), ktoré môžu porušovať autorské práva, osobnostné práva, predpisy trestného práva alebo etické zásady našej spoločnosti.

V prípade potreby budeme váš obsah zdieľať na našej stránke, ak je to súčasťou funkcií platformy, a budeme s vami komunikovať prostredníctvom platformy.

b) Právnym základom spracúvania osobných údajov je: článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Spracovanie osobných údajov prebieha v záujme našich vzťahov s verejnosťou a komunikácie.

Prevádzkovateľ platformy nemá žiadny vplyv na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré realizuje naša spoločnosť v rámci komunikácie so zákazníkmi .

Ako už bolo uvedené vyššie, na miestach, na ktorých nám je to Prevádzkovateľom platformy umožnené, dbáme na to, aby sme svoje stránky sociálnych sietí používali v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

Údaje, ktoré zadávate na našej stránke, ako napr. komentáre, videá, obrázky, „lajky", verejné správy, atď., sú publikované platformou na tento účel a nikdy ich nepoužívame ani nespracovávame na iné účely.

c) Dotknutými osobami sú: registrovaní prihlásení užívatelia, registrovaní neprihlásení užívatelia a neregistrovaní užívatelia

d) Príjemcovia / Kategórie príjemcov: vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom.

V prípade potreby budeme váš obsah zdieľať na našej stránke, ak je to súčasť funkcií platformy a komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí. Ak nám pošlete žiadosť prostredníctvom platformy,
môžeme vás tiež, v závislosti od požadovanej odpovede, odkázať na iné zabezpečené komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zaslať nám dôverné otázky na adresu uvedenú vyššie uvedenú v kontaktných údajoch.

Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám pošlete dôverným spôsobom (napríklad prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listu alebo e-mailu), vo všeobecnosti vylučujeme prenos údajov tretím stranám mimo našu skupinu.

e) Doba uchovávania/ kritériá na určenie doby uchovávania:

Všetky vaše verejné príspevky na tejto stránke zostávajú zverejnené na časovo nešpecifikované obdobie, pokiaľ ich neodstránime z dôvodu aktualizácie základnej komunikačnej témy, porušenia zákona alebo porušenia našich pokynov, alebo ak príspevok neodstránite sami.

Nemáme žiadny vplyv na vymazanie vašich údajov samotným Prevádzkovateľom platformy. V súvislosti s tým sa preto uplatnia aj informácie o ochrane osobných údajov príslušného Prevádzkovateľa platformy.

3. Spracovanie osobných údajov v tretej krajine:
Ak prenášame osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z informácií o spracovaní osobných údajov našimi poskytovateľmi služieb, ktoré sú uvedené v informáciách o príjemcoch/kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Niektoré tretie krajiny sú certifikované Európskou komisiou prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti ako krajiny, ktoré majú štandard ochrany osobných údajov porovnateľný s úrovňou v Európskom hospodárskom priestore. Aktuálny zoznam krajín s rozhodnutím o primeranosti nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ak Európska komisia pre tretiu krajinu nerozhodla o primeranej úrovni ochrany, zabezpečíme, aby sa primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečovala prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napríklad: záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov, štandardné zmluvné doložky Európskej komisie na ochranu osobných údajov, mechanizmy certifikácie alebo uznané kódexy správania.

Pri používaní platformy môže dôjsť k tomu, že Prevádzkovateľ platformy spracúva vaše osobné údaje v tretej krajine (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov v tretej krajine, na ktoré naša spoločnosť nemá žiadny dosah, môžete nájsť v informáciách o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľov platforiem uvedených v bode 1.

Poučenie o PRÁVACH Dotknutých osôb :

Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:
a. Právo na prístup
b. Právo na opravu
c. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
d. Právo na obmedzenie spracúvania
e. Právo na prenosnosť
f. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
g. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
h. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti zo strany prevádzkovateľa
i. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pri spracúvaní osobných údajov na účel vymedzený v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú. O týchto právach vždy rozhodne prevádzkovateľ.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

V prípade pochybnosti o zákonnosti spracúvania osobných údajov môže dotknutá osoba podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na uvedené kontaktné údaje:
Meno a priezvisko: Peter Baláž
Telefónny kontakt: +421 905 962 718
Emailová adresa: decore@decore.sk
Doručovacia adresa: Odborárska 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

1

KATALÓG MANK

INSPIRATION 2023

 Mank 2023

 KATAÓG MANK

JEDNOFAREBNÉ PRODUKTY 2022

 Basic 2023

KATALÓG MANK 

JAR LETO 2023

Mank Jar 2023

 KATAÓG MANK

JESEŇ 2023

1

 

KATAÓG MANK 

VIANOCE  2023

1

 KATALÓG AMBIENTE 2023

1

 

 

 

 

 

odkaz

odkaz

 

Instagram

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým súhlasíte. Viac informácii nájdete v sekcii - Ochrana osobných údajov